Opis projektu

Przedmiotem projektu pt.: ,,Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa - etap I" jest rewitalizacja wybranych obiektów Twierdzy Nysa, tj. obiektów Fortu Wodnego i Bastionu Św. Jadwigi.

W zadaniu pierwszym główny nacisk będzie położony na odbudowę i renowację Fortu Wodnego oraz jego uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę medialną. Fort o powierzchni 1,25 ha zlokalizowany jest w Parku Miejskim, który sąsiaduje z centrum miasta. Jest on wpisany do rejestru zabytków pod numerem Ks. A t.I 30/2004. Działania restauracyjne zabezpieczą fort przed postępującą degradacją i całkowitym zniszczeniem. Kolejnym działaniem będzie zagospodarowanie poszczególnych obiektów Fortu Wodnego o powierzchni użytkowej 447,12 m2, a następnie stworzenie odpowiedniej infrastruktury na cele promocji i usług kulturalno-turystycznych. Koncepcja rewitalizacji Fortu Wodnego przewiduje wykorzystanie fortu jako atrakcji turystycznej i zaplecza rekreacyjnego dla Parku Miejskiego. Fort, wyposażony w oznaczenia i informacje zostanie w całości udostępniony mieszkańcom i turystom. W ramach działania przewidziano również budowę małej sceny amfiteatralnej na potrzeby imprez kulturalnych w tym ,,Dni Twierdzy Nysa". Zaplecze fortu stanowi, zaprojektowany zgodnie z obowiązującym Planem Miejscowym, parking na
60 miejsc, zlokalizowany przy kanale Bielawki. Wokół parkingu przewidziano powierzchnie trawiaste i nasadzenia drzew.


Dwukondygnacyjny Bastion Św. Jadwigi o powierzchni 0,57 ha położony jest w samym centrum miasta w kwartale ulic Armii Krajowej, Fortecznej, Piastowskiej, Wincentego Pola. Dziedziniec bastionu otwarty jest od ulicy Piastowskiej. Zabytkowy bastion, wpisany do rejestru zabytków A-300/95 z dn. 10.07.1995 oraz 31/2004, wykonany jest z nasypów ziemnych i ceglano-kamiennej, dwukondygnacyjnej budowli kazamatowej. Stan techniczny fundamentów, murów i sklepień jest dobry. Powierzchnia użytkowa bastionu to 2.649,37 m2. Obecnie część powierzchni jest dzierżawiona i pełni funkcję usługowo-magazynową, a pozostała część stanowi pustostan. Rewitalizacja polegać będzie na uzbrojeniu obiektu w niezbędną infrastrukturę medialną, jego odrestaurowaniu i zagospodarowaniu. Dogodna lokalizacja w centrum miasta sprzyja utworzeniu na jego terenie centrum kulturowo-usługowo-handlowego. Ponadto, w bastionie zostanie utworzony punkt informacji turystycznej o Twierdzy Nysa oraz trasa wystawowa o długości 170 m. 
W wyniku realizacji projektu powstanie 1,82 ha powierzchni uzbrojonego terenu pod rozwój działalności gospodarczej. Dodatkowo zrewitalizowane obiekty zostaną połączone ze sobą dwoma historyczno-edukacyjnymi trasami spacerowymi. Odrestaurowane obiekty Fortu Wodnego i Bastionu Św. Jadwigi zostaną oznakowane tablicami, na których będzie znajdował się krótki rys historyczny oraz plan obiektu. Tablice informacyjne zostaną umieszczone przy szlakach komunikacji miejskiej. Zostanie również utworzona strona internetowa informująca o tematyce nyskich fortyfikacji.


Produkty jakie powstaną w wyniku realizacji projektu to:
1. Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego - 3096,49 m2;
2. Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej – 2 obiekty forteczne;
3. Powierzchnia uzbrojonego terenu – 1,82 ha
4. Lokalny punkt informacji kulturalnej i turystycznej – 1 punkt zlokalizowany w Bastionie Św. Jadwigi wraz z trasą wystawową o długości 170m
5. Nowy parking na 60 miejsc postojowych
6. Strona internetowa poświęcona fortyfikacjom nyskim.

Harmonogram realizacji zadania:
- rozpoczęcie realizacji – 1 października 2006r.
- zakończenie rzeczowe realizacji – 17 czerwca 2008r.
- zakończenie finansowe realizacji – 24 czerwca 2008r.