Historia projektu

Region nyski położony jest w południowo - zachodniej części Opolszczyzny.
Gmina Nysa zajmuje powierzchnię 217 km2 i liczy 60 tys. mieszkańców.
Nysa od wieków zwana Śląskim Rzymem przyciąga turystów swoją bogatą architekturą zabytkową oraz naturalnymi walorami turystycznymi. Jest ona także znakomitym przykładem fortyfikowania miast położonych na terenach nizinnych. Do dziś zachowało się blisko 50 - 60% systemu nowożytnych fortyfikacji obronnych z początku XIX wieku.
 
Twierdza Nysa łącząca dzieła szkoły staro i nowopruskiej powstawała i rozwijała się w latach 1741-1888, wykorzystując dodatkowo w jej centralnej części wcześniejsze XVI i XVII wieczne umocnienia bastionowe szkoły włoskiej i holenderskiej. Najstarsze nowożytne fortyfikacje Nysy zostały zaprojektowane przez Schneidera von Lindau w 1594 r. Dzieła te realizowano do początku XVII wieku, a następnie przebudowano w okresie od 1643 r. do początków wieku XVIII już w narysach szkoły staroholenderskiej.

Obiekty Twierdzy Nysa obejmują łącznie około 80 ha i znajdują się na nieruchomościach o łącznej powierzchni około 230 ha.

Na zachowane obecnie zespoły forteczne składają się:

1) Pozostałości XVIII wiecznego obozu warownego, złożone z Fortu Prusy z pasem wałów łącznikowych, Fortu Bombardierów i Redutami Kapucyńską i Jerozolimską wraz z obwałowaniami Jerozolimskimi wewnętrznymi.   
2) Obwałowania wysokie z częściowo zniszczonym Bastionem Grodkowskim, obwałowania Jerozolimskie zewnętrzne z Wysokim Radanem i Wysoką Baterią oraz Redutą Króliczą.
3) Zespoły wysuniętych Fortów (I, II, III) oraz Fortu nad Bielawką (Fortu Wodnego) i Fleszy Nowej.
4) Obwałowania Powodziowe z Redutą Kardynalską
5) Obwałowania Kolejowe o nowopruskim narysie bastionowym.

Fortyfikacje nyskie to nie tylko historia, ale również ważny problem współczesny. Twierdze są założeniami wieloprzestrzennymi obejmującymi ogromne powierzchnie dlatego tak ważne jest poprawne określenie ich funkcji użytkowych zgodnie z przeznaczeniem.
Stan zachowania infrastruktury obiektów fortecznych na terenie Gminy Nysa jest niezadawalający. Proces postępującej degradacji jak i wandalizm powoduje, że fortyfikacje nyskie charakteryzują się niedostatecznym przygotowaniem do tworzenia nowych miejsc pracy.
Podjęta przez władze gminne inicjatywa rewitalizacji i promocji fortyfikacji nyskich zakłada znalezienie współczesnych treści dla dawnych form i struktur przestrzennych oraz zaadoptowanie zabytkowej substancji architektonicznej do wymagań dzisiejszego życia, co służyć ma wzbogaceniu oferty turystyczno - kulturowej regionu oraz wydłużeniu sezonu turystycznego.

W perspektywie lat 2005-2013 planuje się realizację następujących zadań:

1. Rewitalizacja Fortu Wodnego.
2. Rewitalizacja Bastionu Św. Jadwigi.
3. Połączenie grobli Fortu Wodnego z bulwarem rzeki Nysy Kłodzkiej.
4. Rewitalizacja przyległych do Fortu Wodnego terenów Parku Miejskiego wraz z trzystopniowym wodnym systemem fos, kanałów, zastaw i stawów.
5. Rewitalizacja fortecznej Wieży Ciśnień.