Metalowa Twierdza

Image

 


,,Metalowa Twierdza – platformą współpracy rockowej młodzieży Euroregionu Pradziad”
projekt dofinansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska. Priorytet II – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, działanie 2.2 - Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).

1. Beneficjent: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie.
2. Umowę o dofinansowanie projektu zawarto z Euroregionem Pradziad w dniu
30 sierpnia 2006 r. (nr FM/EP-II/1)
3. Wartość całkowita projektu – 67.829,08 zł
4. Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 50.871,81 zł, co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych.
5. Wkład własny Gminy Nysa 16.957,27 zł, co stanowi 25 % wydatków kwalifikowanych.

Opis projektu
W dniach 25-27.08.2006 r. Urząd Miejski w Nysie oraz Dom Kultury w Jeseniku przy współudziale pięćdziesięcioosobowej grupy młodych wolontariuszy z Polski i Czech zorganizowali w scenerii zabytkowego fortu w Nysie przegląd amatorskich zespołów rockowych działających głównie w Euroregionie Pradziad. Trzydniowym koncertom rockowym towarzyszyły występy grup teatralnych z Polski i Czech oraz wycieczka po nyskich fortyfikacjach.

Znaczenie projektu dla regionu
Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia aktywności mieszkańców pogranicza polsko – czeskiego, w szczególności młodzieży na płaszczyźnie kulturalnej dzięki stworzeniu popularnego festiwalu muzyki rockowej. Projekt przyczynił się również do promocji bogatego dziedzictwa historycznego nyskich fortyfikacji.