Fortyfikacje Nyskie transgranicznycm dziedzictwiem kulturowym

Image


,,Fortyfikacje Nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym” 
projekt dofinansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska. Priorytet II – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, działanie 2.1 – Rozwój turystyki.

1. Beneficjent: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie.
2. Umowę o dofinansowanie projektu zawarto z Wojewodą Opolskim w dniu
17 października 2006r. (IG-2004/PL-CZ/2.16/2.1/U-35/06).
3. Wartość całkowita projektu – 330.100 zł.
4. Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie – 247.575 zł, co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych.
5. Wkład własny Gminy Nysa w kwocie – 82.525 zł, co stanowi 25%.

Opis projektu:
Projekt w trakcie realizacji – zakończenie październik 2007r. Celem projektu ,,Fortyfikacje Nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym" jest instytucjonalne wsparcie sektora turystyki w postaci profesjonalnych narzędzi informacji i promocji, zapewniających szeroką i efektywną prezentacje wizerunku fortyfikacji nyskich, historycznego, transgranicznego dziedzictwa kulturowego oraz oferty turystycznej przygranicznego regionu nysko-jesenickiego, co służyć będzie integracji społeczności lokalnej oraz rozwojowi pogranicza. Projekt zakłada wypromowanie Twierdzy Nysa i imprez z nią zawiązanych jako innowacyjnego i markowego produktu turystycznego pogranicza dla jej szerszego otwarcia na turystyczny rynek krajowy i zagraniczny.
W bieżącym roku w dniach od 27 do 29 lipca odbędzie się 200-lecie historycznej bitwy o Twierdzę Nysa z 1807 roku. Spektakularne widowisko batalistyczne będzie zorganizowane na przedpolu Fortu II. Widzom zostanie przybliżony rys historyczny Nysy i związanych z nią dziejów wojen oraz budowli i umocnień fortyfikacyjnych. Jubileuszowa edycja ,,Dni Twierdzy Nysa“ zyska szczególną oprawę. Przed bitwą jak i w jej trakcie narrator przedstawi widzom historię bitwy z 1807r. jej uczestników, wyposażenie, taktykę i strategię bitewną. Aby przybliżyć czeskim partnerom to wspaniałe widowisko batalistyczne zostanie zorganizowany polsko-czeski dzień obchodów Dni Twierdzy Nysa 2007r.

Znaczenie projektu dla regionu:

Nysa dysponując znakomitym przykładem fortyfikowania miast na terenach nizinnych podjęła inicjatywę mającą na celu rewitalizacje fortyfikacji Twierdzy Nysa. W tym celu realizowany jest projekt Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa współfinasowany ze środków ZPORR. Osiągniecie odpowiedniego poziomu infrastruktury fortyfikacyjnej daje połowę sukcesu wzbogacenia oferty turystyczno-kulturowej pogranicza oraz wydłużenia sezonu turystycznego. Celem projektu Fortyfikacje Nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym jest dopełnienie efektów z rewitalizacji Twierdzy poprzez instytucjonalne wsparcie sektora turystyki w postaci profesjonalnych narzędzi informacji i promocji, zapewniających szeroką i efektywną prezentację wizerunku fortyfikacji nyskich, imprez z nimi związanych, oferty turystycznej przygranicznego regionu nysko-jesenickiego, co służyć będzie integracji społeczności lokalnej oraz rozwojowi pogranicza. Projekt zakłada wypromowanie Twierdzy Nysa jako innowacyjnego i markowego produktu turystycznego pogranicza dla jej szerszego otwarcia na turystyczny rynek krajowy i zagraniczny.