Obwarowania Wysokie
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Lokalizacja
Okolice ul. Słowiańskiej (północno-wschodnia część obwarowań)
Linia o długości ok. 1200 m złożona jest z 5-ciu bastionów i 4-ch kurtyn.

Historia

Obwarowania wzniesiono w latach 1774-91 (uzupełnione i rozbudowane w latach 1865-67) . Obwarowania te składały się z trzech dzieł: Obwałowań Wysokich, Rogatki Ceglarskiej i Rogatki Grodkowskiej.
Najwcześniej wzniesiono "Obwałowanie Wysokie", które powstały z przekształcenia pojedynczych umocnień wyżynnego przedpola, np. obwałowania Kapucyńskiego" z redutą o tejże nazwie. Pojedyncze reduty i dzieła obronne wzniesione w latach 1774-76 tj. reduty Kapliczne i Górna Kapucyńska oraz "place d`Armes, zostały przebudowane na bastiony, połączone kurtynami i osłonięte suchą fosą z przeciwskarpami. Budowę ukończono przed 1791 r. Linia ta złożona z 5-ciu bastionów i 4-ch kurtyn zajęła całość wyżynnego terenu od strony północnej. Bastiony otrzymały częściowo nazwy dawnych redut: bastion Kapliczny, Kurtyna i bastion Place d`Armes (dawna reduta Górna Kapucyńska), Kurtyna i bastion Regulicki, kurtyna i bastion Morawski oraz kurtyna i bastion Grodkowski. Bastion ten został zburzony w 1929 r.  (zachował się tylko jego lewy bark).
Pozostałością granic dawnych redut są resztki murów przegrodowych w fosie. Obniżenia terenu na skraju tych obwałowań chronione były przez: bastion Kapliczny (i fort "Rogatkę Ceglarską" zbudowano w latach 1783 - 1791, w postaci dwóch szerokich półbastionów Lewego i Prawego oraz kurtyny z bramą, powiązaną wałem połączonym z bastionem Kaplicznym.
Od strony wschodniej dobudowano w 1786 r. "Rogatkę Grodkowską" w postaci półbastionu Grodkowskiego nad rzeką i kurtyną, z bramą przyległą do południowego (prawego) barku bastionu Grodkowskiego (zburzoną w 1929 r.). Całość linii obwałowań została ukończona w 1791 r.  Poddana dalszej modernizacji w latach 1865 - 67, w czasie której oprócz wzmocnienia, rozbudowano kazamaty na przeciwskarpie i schrony na wałach, natomiast na tyłach obwałowań przebudowano drogę forteczną z magazynami.

Opis
Obwałowania te stały się osłoną przedmieścia Zawodzie położonego na zewnątrz wcześniejszych obwałowań Kapucyńskich, które utraciły swe dawne znaczenie i uległy etapowej likwidacji, z wyjątkiem Reduty Kapucyńskiej.
Wały główne (na bastionach i kurtynach) dla piechoty i artylerii, miały zróżnicowaną wysokość ( zależnie od ukształtowania terenu) z licznymi trawersami, schronami dla dział i obsługi, oskarpowane były murem ceglanym lub kamiennym od strony stoku i przeciwstoku suchej fosy. Wszystkie bastiony miały rozbudowane kazamaty koszarowo - magazynowe od strony szyi przy dziedzińcach przyległych do drogi fortecznej. W kurtynach: Place d` Armes i Morawskiej znajdowały się poterny bram wypadowych, osłonięte od strony fosy krótkim niższym wałem ziemnym, prowadzące przez fosę i pochylenie placów broni na zewnątrz, na stok bojowy. Całość obwarowań otoczono szeroką suchą fosą chronioną z wału głównego i galerii przeciwskarpowych umieszczonych w przeciwstoku przed bastionami. Z galerii przeciwskarpowych prowadziły wejścia do chodników przeciwminowych. Chodniki te znajdowały się tylko przed Obwałowaniami Wysokimi tj. 5-ciu Bastionami. Przed obu rogatkami nie było chodników podziemnych. Na przeciwstoku nie było drogi ukrytej (której rolę pełniła sucha fosa) a jedynie place broni z pochylniami prowadzącymi z fosy na stok bojowy.
Jedyna zachowana obecnie w Nysie forteczna brama Ceglarska ma formę przecięcia w wale kurtyny (o szerokości ok. 4,50 m) z kazamatami straży i wnękami dla posterunków. Droga na nasypie (który w 1864 r. zastąpił dawny most przęsłem zwodzonym) prowadzi na plac broni przeciwskarpy z podobnym przecięciem wału chronionym blokhauzem.
Od strony miasta, wzdłuż całego obwałowania biegnie droga forteczna, obsadzona obustronnie drzwiami, obsługująca obwarowania i liczne magazyny prochu i amunicji wznoszące się po jej obu stronach.
Całość zachowanych obecnie obwarowań rozciąga się na długości około 1200 m i stanowi ponad 85 % ich dawnego stanu. Stan zachowania tych obwarowań jest na ogół dobry.