Obwałowania Jerozolimskie Zewnętrzne
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Lokalizacja
Linia obwarowań biegnie od zachodniej przeciwstraży Fortu Prusy, wzdłuż ul. Otmuchowskiej

Historia
Obwałowania zbudowano w latach 1767 - 1774. Z tego okresu pochodzi np. Reduta Królicza, wzniesiona w latach 1767 - 68, wg projektu Lefevra i von Castillona, z murowaną bramą z 1774 r.  
W 1758 r. zbudowano Wysoką Baterię jako redutę ziemną, przebudowaną w latach 1772 - 1774 na dzieło stałe i rozbudowaną w 1878 r.
W latach 1878 - 1887 umocnienia zostały częściowo przebudowane i uzupełnione. Ich zadaniem było wzmocnienie lewej flanki fortyfikacji górnych.

Opis
Obwarowanie Jerozolimskie zewnętrzne (Otmuchowskie) to linia silnych umocnień wzniesionych przy pomocy znacznej korekcji terenu (nasypów).
Całość tego zespołu fortyfikacji składa się z: Reduty Króliczej z przyległym Trawersem Parkowym, Wysokiego Trawersu (z Wysoką Baterią i Niską Baterią) oraz Wysokiego Redanu, połączonych wałem i rowem z zewnętrzną bramą Jerozolimską i fortem Prusy. Cały zespół w przeważającej części zabezpieczony jest systemem chodników przeciwminowych i powiązany drogą Forteczną.

Głównym dziełem jest silna Reduta Królicza (Kaninchen) panująca nad otaczającym terenem, uzupełniona innymi dziełami usytuowanymi na linii ku wewnętrznej bramie Jerozolimskiej i fortowi Prusy. Samodzielna, wieloboczna reduta z wygiętą linią szyi, otoczona jest wałem ze stanowiskami piechoty i artylerii, przedzielonym trawersami i połączonymi z dziedzińcem pochylniami. Całość otacza sucha fosą z galeriami skarpowymi, dostępna przez podwójną bramę (przecięcie w wale) z mostami. Pod wałami umieszczone są kazamaty wartownicze i koszarowe (z tzw. "Salą Rycerską"), galerie ze strzelnicami, magazyny amunicji oraz studnia. Zewnętrzna strona reduty zabezpieczona jest rozgałęzionym systemem chodników przeciwminowych dostępnych z galerii skarpowych.
Pod przeciwskarpą fosy znajduje się korytarz podziemny zwany "Cygarem" łączący redutę z rowem wału przed Wysoką Baterią.
Od strony południowej reduty wznosi się sztucznie przedłużone i podwyższone wzgórze (32 m) Trawersu Barkowego. Jego tarasowe zbocza, górują nad terenami zalewowymi.
Za wałami, w północnej części trawersu, znajdują się ławy działkowe, dostępne z terenu przed wejściem do reduty. W niewielkiej odległości w kierunku wschodnim wznosi się Wysoki Trawers, sztuczny nasyp (25 m), zbudowany ok. 1770 r. dla osłony Wysokiej Baterii. Wysoki Trawers od Wysokiej Baterii oddziela wał łącznikowy z rowem biegnącym w kierunku rogatki. Z rowu-fosy tego wału prowadzą wejścia do podziemnych korytarzy "Cygara" zabezpieczającego przedpole Wysokiej Baterii.

Wysoka Bateria
to dzieło założone na wielobocznym, zamkniętym narysie, na sztucznie podwyższonym wzgórzu, z otwartymi na wałach kazamatowymi stanowiskami dla artylerii i dla piechoty (w niższej części). Obwałowanie ziemne są częściowo oskarpowane cegłą. Wjazd do Baterii od stronny południowej (tj. od drogi fortecznej, między stanowiskami dział) prowadzi na dolny dziedziniec, a stamtąd pochylnią na górny, większy dziedziniec. Na obu dziedzińcach Wysokiej Baterii znajdują się rozbudowane,  dwukondygnacyjne kazamaty koszarowe oraz mniejsze magazyny i schrony, a także pomieszczenie ze studnią (głęboką na ok. 30m).

Na południe od trawersu i drogi dojazdowej do Baterii, usytuowano Niską Baterię. Jest to prosty wał ze stanowiskami artyleryjskimi skierowanymi na południe, w kierunku terenów zalewowych. Obok istniały dwa osłonięte ziemią magazyny amunicji, z których zachował się jeden.

Odcinek wału z rowem, dzielący Wysoki Trawers od Baterii, rozpoczyna od zachodu linię obwarowań zewnętrznej rogatki Jerozolimskiej flankowej. Posiada on tzw. Wysoki Redan skierowany na północny - zachód. Dzieło to zbudowane jest w formie dwuramiennika o wysokich wałach ziemnych ukształtowanych schodkowo od strony zewnętrznej. Od wewnątrz,  znajdują się trzypoziomowe tarasy prowadzące do różnych pozycji wznoszącego się nad wyrównanym terenem rozległego dziedzińca. Na tym terenie wznosi się kryty ziemią magazyn amunicji. Wały od strony fosy wzdłuż obu ramion posiadają galerie strzelnicze. Od strony wewnętrznej znajdują się poszczególne partie schronów i kazamatów obsługi.

W kierunku północno - wschodnim biegnie dalszy ciąg obwałowań do nieistniejącej już bramy Jerozolimskiej zewnętrznej (zajętej przez poszerzoną drogę do Otmuchowa). Dalej obwałowanie z fosą wygina się w kleszcz osłaniający i załamując się, biegnie do fortu Prusy. Zachowany, wspomniany kleszcz wraz z prawym ramieniem wysokiego redanu tworzy tzw. "front Bastionowy" nieistniejącej już bramy i rogatki.