Utrwalone w kadrze pejzaże Ziemi Nyskiej

,,Utrwalone w kadrze pejzaże Ziemi Nyskiej”
projekt dofinansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska. Priorytet II – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, działanie 2.2 - Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).1. Beneficjent: Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie.
2. Umowę o dofinansowanie projektu zawarto z Euroregionem Pradziad w dniu 14 lipca 2006 r. (nr FM/EP-III/3)
3. Wartość całkowita projektu - 107.462,29 zł
4. Wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 80.596,72 zł, co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych.
5. Wartość dofinansowania projektu ze środków Budżetu Państwa w kwocie 10.746,23 zł, co stanowi 10 % wydatków kwalifikowanych.
6. Wkład własny Gminy Nysa 16.119,34 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych.

Opis projektu:
Projekt pn. „Utrwalone w kadrze pejzaże Ziemi Nyskiej” był realizowany w okresie od IV 2006r. do III 2007r. i miał za zadanie promocję współpracy transgranicznej poprzez przygotowanie kolejnych profesjonalnych narzędzi promocji, tj. subtelnego wydawnictwa w formie albumu fotograficznego, interaktywnej prezentacji walorów turystycznych Ziemi Nyskiej opartej na zdjęciach sferycznych oraz przenośnej wystawy fotograficznej. Album stanowić będzie doskonały materiał promocyjny, np. jako prezent dla delegacji odwiedzających Nysę, dla wybitnych osobistości zasłużonych dla regionu, bibliofili, pasjonatów turystyki, zabytków i przyrody, bibliotek, punktów informacji turystycznej, biur podróży, przedstawicielstw dyplomatycznych, itp. Realizacja zaplanowanych w projekcie kolejnych dwóch działań,                        tj. interaktywnej prezentacji z wykorzystaniem najnowszych technologii animacji przestrzennych opartej na zdjęciach sferycznych oraz przenośnej wystawy fotograficznej Ziemi Nyskiej wykonanej w oparciu o materiał zdjęciowy z realizacji albumu, stanowić będą uzupełnienie i kontynuację zrealizowanych już przedsięwzięć, ukierunkowanych na wypracowanie trwałych, mobilnych i nowoczesnych narzędzi i form promocji. Wystawa fotograficzna będzie stanowiła m.in. wzbogacający element stoiska promocyjnego Gminy. Ponadto wszystkie produkty projektu będą mogły być wykorzystane samodzielnie do organizacji różnych przedsięwzięć promocyjnych. Wszystkie te działania sprzyjać będą rozwojowi współpracy transgranicznej i promocji, ukierunkowanej na rozwój gospodarczy na bazie turystyki oraz wymianie kulturalnej.

Znaczenie projektu dla regionu:
Realizacja projektu, poprzez intensyfikację turystycznej współpracy transgranicznej za pomocą wykonania trwałych i nowatorskich narzędzi promocji walorów Ziemi Nyskiej, wpłynie na podniesienie poziomu ruchu turystycznego w regionie nysko-jesenickim. Ponadto produkty projektu, ze względu na niedezaktualizującą się formę, treść i charakter, trafią do szerszego grona odbiorców oraz umożliwią efektowną i długofalową promocję regionu. Umożliwią również przybliżenie społeczności polsko-czeskiego przygranicza oraz turystom bogatego dziedzictwa kulturowego regionu.